ผลงานครู
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเพ็ญพิชชา ใจยอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2565,15:34  อ่าน 123 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศึกษาความพร้อมและปัญหาในการเรียนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์ระบาดไวรัส Covid-19 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนในรายวิชาเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัชนก จินะตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2564,17:36  อ่าน 256 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส23101
ชื่ออาจารย์ : นางธนิตตา รอดสุนทรา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2564,17:57  อ่าน 238 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแจกแจง ความน่าจะเป็น โดยใช้โปรแกรม GeoGebra Classic 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมเพชร แตงบุญรอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2564,11:23  อ่าน 396 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมกราฟฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2(2) ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัชนก จินะตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2564,12:18  อ่าน 296 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง วิธีคิดแก้ปัญหาและการคิดสืบสาวเหตุปัจจัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาสังคมศึกษา ส 23103 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก
ชื่ออาจารย์ : นางธนิตตา รอดสุนทรา
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2564,10:43  อ่าน 301 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิศึกษา) โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562โดยแบบฝึกพิมพ์สัมผัส
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัชนก จินะตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2563,16:26  อ่าน 610 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมุดเล่มเล็กรายวิชาคณิตศาสตร์ ค21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมเพชร แตงบุญรอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2562,09:54  อ่าน 659 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิดีโอสร้างสรรค์ คณิตศาสตร์หรรษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมเพชร แตงบุญรอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2562,09:53  อ่าน 933 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โมเดลและภาพเคลื่อนไหวช่วยให้เขียนภาพไอโซเมตริกง่ายขึ้น
ชื่ออาจารย์ : นายไพฑูรย์ จันทร์ศิลานุรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2562,18:52  อ่าน 556 ครั้ง
รายละเอียด..