ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 ธ.ค. 58 lส่งสรุปผลสัมฤทธิ์ภาคเรียนที่ 1
วิชาการ
07 ม.ค. 59 ประชุมประเมินผลคะแนนสอบ Pre O-Net ม.3 ม.6
วิชาการ
08 ม.ค. 59 กิจกรรมวันเด็กและวันขึ้นปีใหม่2559
งานกิจกรรม/คณะกรรมการนักเรียน
11 ม.ค. 59 ถึง 13 ม.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
วิชาการ
16 ม.ค. 59 วันครู 59
18 ม.ค. 59 กีฬาอำเภอสามเงา
20 ม.ค. 59 ถึง 22 ม.ค. 59 กีฬาอำเภอสามเงา
23 ม.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
28 ม.ค. 59 เยี่ยมบ้านนักเรียนเหนือเขื่อนภุมิพล
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
29 ม.ค. 59 ถึง 30 ม.ค. 59 อบรมการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
06 ก.พ. 59 ถึง 07 ก.พ. 59 สอบ O-Net ม.6 ปีการศึกษา 2558
11 ก.พ. 59 ถึง 13 ก.พ. 59 เข้าค่ายลูกเสือ ผู้บำเพ็ย นศท. ปีการศึกษา 2558
15 ก.พ. 59 Pre O-Net ม.3 ครั้งที่ 2