วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

         “ โรงเรียนสามเงาวิทยาคมเป็นองค์กรคุณภาพ จัดการศึกษาได้มาตรฐาน พัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
 

ปรัชญาการจัดการศึกษา

 

โรงเรียนเน้นการจัดการศึกษาที่สนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น พัฒนาสมรรถภาพ การทำงานร่วมกัน การคิดที่เป็นระบบด้วยวิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยยึดหลักการทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง