วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปี 2563 โรงเรียนสามเงาวิทยาคมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

ปรัชญาการจัดการศึกษา

 

โรงเรียนเน้นการจัดการศึกษาที่สนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น พัฒนาสมรรถภาพ การทำงานร่วมกัน การคิดที่เป็นระบบด้วยวิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยยึดหลักการทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง