ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนสามเงาวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายสายสามัญศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา จัดแบบสหศึกษา เปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2514 ตอนเปิดทำการสอนปีแรกต้องอาศัยที่โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ซึ่งเป็นโรงเรียนประชาบาลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สมัยนั้น ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา นายประจวบ คำบุญรัตน์ เป็นผู้อำนวยการกองการมัธยมศึกษา นายชูชัย สุวรรณรังษี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมศักดิ์ ศรีวรรธนะ เป็นนายอำเภอสามเงา กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายสุรศักดิ์ อ๊อดทรัพย์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนตากพิทยาคม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน

ต่อมา ได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนสามเงา (โรงเรียนมัธยมสามัญประจำอำเภอ) ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบัน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2514 เมื่อปีการศึกษา 2523 กรมสามัญศึกษาได้คัดเลือกโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ให้เข้าอยู่ในโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (...)รุ่นที่ 2 อยู่ในโครงการดูแลของ สำนักงานโครงการพิเศษ (...) เริ่มโครงการปีงบประมาณ 2523 สิ้นสุดโครงการปี 2527 เป็นโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชนบทเพื่อให้เป็นแหล่งทางวิชาการของชุมชน ปีงบประมาณ 2525 สำนักงานโครงการพิเศษ (...) ได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าสิ่งก่อสร้างให้โรงเรียน 8,559,000 บาท ดำเนินการปรับปรุงถนน ไฟฟ้า ประปา และสิ่งก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ บ้านพักครูบ้านพักภารโรงและส้วม ในปีการศึกษา 2527 ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติจากรมสามัญศึกษา ให้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญเพิ่มอีก 2 ห้องเรียน 3 แผนการเรียน โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2528