พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มาตรฐานระดับชาติ

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณลักษณะสุจริต ค่านิยม 12 ประการ ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และมีสมรรถนะตามหลักสูตร

3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะที่มุ่งเน้น
        ผลสัมฤทธิ์

4. ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

5. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมการพัฒนาการศึกษา ระหว่างโรงเรียนและภาคีเครือข่าย

เป้าประสงค์ (Goal)

1.  นักเรียน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้า สามารถ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง    เป็นคนดี มีคุณธรรม ค่านิยม12 ประการ  ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข รู้จักคิดวิเคราะห์ มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมยุคใหม่ตามระบอบประชาธิปไตยและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ นำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นใจในตนเอง

2.  ครู มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ไปกับ กระบวนการวิจัย   โดยใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีความกระตือรือร้น สนใจใส่ใจ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มกำลังความสามารถ 
     3. ผู้บริหาร เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู้  ความสามารถ   ในการพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู้นำไปสู่  การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง       

     4. โรงเรียน เป็นโรงเรียนชั้นดีมีคุณภาพ มีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม อบอุ่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้  มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นต้นแบบของการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริง ซึ่งเกิดจากการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมพัฒนา  ร่วมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาสังคม

 

    5. ผู้ปกครองและชุมชน ให้การยอมรับ เชื่อถือ มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ และการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน