สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สีประจำโรงเรียนเหลืองเขียว

คติพจน์ของโรงเรียน สิกฺขกาโม ภวํ โหติ ผู้ใคร่ในการศึกษา คือผู้เจริญ

อักษรย่อของโรงเรียน...”

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธวิโมกข์

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นพิกุล

ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกบานบุรี

ปรัชญาของโรงเรียนพัฒนา สามัคคี มีความรู้ สู้งาน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

รับผิดชอบ 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 

มุ่งสู่ความเป็นไทย  

ใส่ใจสุขภาพ

ตราประจำโรงเรียนภาพพระพุทธรูปสามเงา