คณะผู้บริหาร

นายใจ ยอดดำเนิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายช่วงศิลป์ บัวสอน
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
อีเมล์ : chuangsilp@hotmail.com

นายนพดล คงป้อม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0833005151

นายพิทยา รอดสุนทรา
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
อีเมล์ : pitaya_1969@hotmail.com

นางธนิตตา รอดสุนทรา
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นางสาวนงลักษณ์ ด่านตระกูล
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางขนิษฐา สุวรรณปัญญา
หัวหน้ากลุ่มงบประมาณและสินทรัพย์