คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายรังสิทธิ์ ชัยแก้ว
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสิโรตม์ คงสุบรรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรถกร ฐานะ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลอง ปุระชะตะ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายฐิติวงษ์ คงพิกุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ