ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ อ๊อดทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 มีนาคม 2514 - 12 ธันวาคม 2516
ชื่อ-นามสกุล : นายระลึก วรรณสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2517- 17 มิถุนายน 2517
ชื่อ-นามสกุล : นายระลึก วรรณสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ตุลาคม 2518 - 4 พฤศจิกายน 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร พินิจนัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2525 - 31 ตุลาคม 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญยัง แสงวิรุณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2532 - 25 ตุลาคม 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ จงรู้ธรรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ตุลาคม 2534 - 19 พฤศจิกายน 2539
ชื่อ-นามสกุล : นางเบญจวรรณ ไกยวุฒินันท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2539 - 29 ธันวาคม 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา เชษฐ์ตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 มกราคม 2542 - 15 พฤศจิกายน 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายรังสิทธิ์ ชัยแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2544 - 30 กันยายน 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายจเร ขัติวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ 2552 - 1 พฤศจิกายน 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก เอี่ยมใส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2558 - 30 กันยายน 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายใจ ยอดดำเนิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2562 - ปัจจุบัน