ยุทธศาสตร์สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์สถานศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2564-2566

1. ส่งเสริมจัดการศึกษาโดยพัฒนาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ
5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ SAMNGAO MODEL เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องที่สอดคล้องกับบริบท ความต้องการและศักยภาพของชุมชน