ยุทธศาสตร์สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์สถานศึกษา

ยุทธศาสตร์

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

3. ส่งเสริมและพัฒนา ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้