ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2562 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม (อ่าน 167) 08 ส.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 617) 07 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 489) 01 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.3 ทั่วไป) ประจำปีการศึก (อ่าน 414) 28 มี.ค. 62
กำหนดการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม (อ่าน 451) 09 มี.ค. 62
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (อ่าน 400) 07 ธ.ค. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม (อ่าน 443) 28 ก.ย. 61
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 499) 20 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 774) 04 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 996) 04 เม.ย. 61
แจ้งปฎิทินงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน (อ่าน 734) 07 มี.ค. 61
รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา (อ่าน 1475) 11 ม.ค. 61
รางวัล Best Practice โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการขยะ ที่เป็นแบบอยางที่ดีเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 928) 31 ส.ค. 60
กิจกรรมการถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาครบรอบ ๖๕ พรรษ (อ่าน 1433) 29 ก.ค. 60
แจ้งการหยุดเรียนในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 (อ่าน 777) 13 ก.ค. 60
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 758) 13 ก.ค. 60
ประกาศแจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1407) 23 เม.ย. 60
เผลแพร่ผลงานวิชาการ เรื่องระบบเลขฐาน โดยนางสาวรัชนก จินะตา (อ่าน 980) 03 ก.พ. 60
เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่องสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร (นายผดุงเกียรติ ปานแดง) (อ่าน 832) 16 พ.ย. 59
ค่ายสุจริต โรงเรียนสามเงาวิทยาคม (อ่าน 1044) 17 ส.ค. 59
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 979) 12 ก.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ปีการศึกษา 255 (อ่าน 1177) 11 มี.ค. 59
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่องเศรษฐกิจใกล้ตัว (อ่าน 1053) 05 ก.พ. 59
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 โรง (อ่าน 1215) 10 ม.ค. 59
จิตอาสา ทำแนวกันไฟถวายในหลวง จำนวน 189 กิโลเมตร (อ่าน 1246) 16 ธ.ค. 58
กำหนดการแจ้งปิดโรงเรียนเนื่องด้วยโรงเรียนเป็นสถานที่สอบธรรมะ (อ่าน 1204) 30 พ.ย. 58
ผ้าป่าเพื่อการศึกษาประจำปี 2558 (อ่าน 1225) 05 พ.ย. 58
รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุข ระดับดีเด่นประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1480) 29 ต.ค. 58
รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (อ่าน 1484) 31 ส.ค. 58
กิจกกรรมการป้องกันการทุจริต (อ่าน 1297) 31 ส.ค. 58
การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงรักชาติ (อ่าน 1090) 31 ส.ค. 58
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1415) 18 ส.ค. 58