เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
มาร์ชสามเงา

ชื่อของเราสามเงาวิทยาคม
ใครมาข่ม รับรองสู้ไม่ถอย
ด้วยเลือดเนื้อ เชื้อชาติไทย ใจเลื่อนลอย 
หนึ่งในร้อย เราสามเงา วิทยาคม
ทั้งการเรียน  กีฬา มานะมั่น
สู้บากบั่น  ฝึกฝน จนสุขสม
เพื่อไว้เกียรติสามเงาวิทยาคม
ที่นิยม ขึ้นชื่อ ลือชาไกล.....
พระสามองค์ ธงประจำ นำดวงจิต
นำชีวิตสู่โลกกว้าง  ทางไสว
ให้เป็นที่ต้องการของใคร ใคร
อีกทั้งได้  คุ้มครองผองพวกเรา
สามเงาวิทยาคม   สามเงาวิทยาคม   สามเงาวิทยาคม....