กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกรรณิการ์ รัตนภูมิ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจันทร์คำ ปินตาใส
ครู คศ.3

นางทัศนีย์ สุธัมโม
ครู คศ.2