กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางทัศนีย์ สุธัมโม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกรรณิการ์ รัตนภูมิ
ครู คศ.2

นางจันทร์คำ ปินตาใส
ครู คศ.3