กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางทัศนีย์ สุธัมโม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกรรณิการ์ รัตนภูมิ
ครู คศ.2

นางจันทร์คำ ปินตาใส
ครู คศ.3

ว่าที่ร.ต.หญิงจริญา บุญมา
ครูผู้ช่วย

นายพิทักษ์ คำแปง
ครู คศ.1