กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายไพฑูรย์ จันทร์ศิลานุรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางขนิษฐา สุวรรณปัญญา
ครู คศ.3

นายจำเนียร เนียมจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวสุพรรณี พิริยาธาดานนท์
ครู คศ.3

นางสาวรัชนก จินะตา
ครู คศ.3