กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววารี มหาวัน
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเจษฎา ฟูมั่น
พนักงานราชการ