กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาววารี มหาวัน
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายศักรินทร์ สืบสอน
ครูผู้ช่วย

นายเจษฎา ฟูมั่น
พนักงานราชการ