กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาววารี มหาวัน
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายศักรินทร์ สืบสอน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเจษฎา ฟูมั่น
พนักงานราชการ