กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนงลักษณ์ ด่านตระกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายช่วงศิลป์ บัวสอน
ครู คศ.3

นายพิทยา รอดสุนทรา
ครู คศ.3

นางธนิตตา รอดสุนทรา
ครู คศ.3

นางกาญจนา เพ็งสิน
ครู คศ.3

นายฤชากร เพ็งสว่าง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ