กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกัลยา ธีระเชีย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิภาวรรณ คำมงคล
ครู คศ.1

นางอังคณา ตามกูล
ครู คศ.1

นายอิสรพงษ์ ใจคนอง
ครู คศ.1