กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกัลยา ธีระเชีย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววิภาวรรณ คำมงคล
ครู คศ.1

นางอังคณา ตามกูล
ครู คศ.1

นายอิสรพงษ์ ใจคนอง
ครู คศ.1