กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกัลยา ธีระเชีย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววิภาวรรณ คำมงคล
ครูผู้ช่วย