กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสมเพชร แตงบุญรอด
ครู คศ.2

นางทองเพียร ถาน้อย
ครู คศ.2

นายผดุงเกียรติ ปานแดง
ครู คศ.2

นางสาวคนิษา ใจแปลง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์