กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสมเพชร แตงบุญรอด
ครู คศ.2

นายผดุงเกียรติ ปานแดง
ครู คศ.3

นางสาวกฤติกา ทิมแสน
ครู คศ.1