กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอุทัยวรรณ ภู่คง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

อารีย์ กันอินต๊ะ
ครู คศ.3

นางสาวสุคนทิพย์ จันทร์ทอง
ครู คศ.1