กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอุทัยวรรณ ภู่คง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุคนทิพย์ จันทร์ทอง
ครู คศ.1

นางสาวเพ็ญพิชชา ใจยอด
ครูผู้ช่วย