กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอุทัยวรรณ ภู่คง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวเพ็ญพิชชา ใจยอด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย