คณะผู้บริหาร

นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายช่วงศิลป์ บัวสอน
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 0899601595
อีเมล์ : chuangsilp@hotmail.com

ว่าที่่ร.ต.วิโรจน์ ศรีสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพิทยา รอดสุนทรา
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0821738174
อีเมล์ : pitaya_1969@hotmail.com

นางธนิตตา รอดสุนทรา
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
เบอร์โทร : 0623080491
อีเมล์ : thanitta_rod@hotmail.com

นายผดุงเกียรติ ปานแดง
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 086-2023455

นางขนิษฐา สุวรรณปัญญา
หัวหน้ากลุ่มงบประมาณและสินทรัพย์
เบอร์โทร : 0643534387
อีเมล์ : Jidlada2007@gmail.com