คณะผู้บริหาร

นายสมนึก เอี่ยมใส
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอารีย์ กันอินต๊ะ
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นายพิทยา รอดสุนทรา
หัวหน้าหลุ่มบริหารทั่วไป

นายช่วงศิลป์ บัวสอน
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางทองเพียร ถาน้อย
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางชลอ ถนัดวณิชย์
หัวหน้ากลุ่มงบประมาณและสินทรัพย์