ภาพกิจกรรม
การรับบริการฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียน
วันที่ 13 ตุลาคม 2564 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ร่วมกับโรงเพยาบาลสามเงาในการให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียนโรงเรียนสามเงาวิทยาคม และนักเรียนจากสถานศึกษาอื่นที่มีความประสงค์ในการรับวัคซีนซึ่งเป็นนักเรียนในช่วงอายุ 12-18 ปี เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหรือลดความรุนแรงหรือการเสียชีวิต จากการเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ใหญ่ร่วมให้กำลังใจนักเรียนหลายท่านประกอบด้วย นายธนัสถ์  ทวีเกื้อกูลกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 จังหวัดตาก  นายธนิตพล   ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนางเพชรศร ไชยมณี นายกกิ่งกาชาดอำเภอสามเงา โดยมีนักเรียนได้รับวัคซีนทั้งสิ้นวันนี้จำนวน 588 ราย บรรยากาศเป็นด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2564,21:49   อ่าน 183 ครั้ง