ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รัฐธรรมนูญ2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 898.85 KB 2
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542-ฉ.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.84 KB 3
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542ฉ.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.89 KB 9
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542-ฉ.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.38 KB 9
พรบ.การศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.75 KB 5
ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 596.61 KB 121941
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.41 KB 121942
กณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 121941
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำรงตำแหน่งครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 121945
แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงเปลี่ยนผ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 768.28 KB 121940
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำรงตำแหน่งครู มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 121941
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 17.2 KB 146645
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.93 MB 146519
แผนจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 7.52 KB 146373
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงงานทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 146546
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.18 MB 146689
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงงานกิจการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 146541
กลุ่มบริหารงบประมาณ และสินทรัพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 986.26 KB 146416
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.73 MB 146629
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.2 KB 146546
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.47 KB 146436
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.9 KB 146773
การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งทายาทของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการจนต้องออกจากราชการ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 551.15 KB 146780
แนวทางการส่งแบบคำขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ หลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ว 21/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 146636
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.15 KB 146593
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 146449
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.63 MB 146690
. การแก้ไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 865.59 KB 146401
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 843.74 KB 146763
การปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ตามมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 815.69 KB 146626
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.63 MB 146472
แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับคุณวุฒิในประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.73 KB 146676
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.73 KB 146418
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 146720
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเขารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 464.6 KB 146462
แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 289.97 KB 146387
แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 146659
แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการกาศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.73 MB 146583
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 146501
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.03 KB 146626
หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.72 KB 146401
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งอำนวยการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.1 KB 146554
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการรับดอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.93 KB 146635
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.89 KB 146464
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งอยู่ระหว่างรับราชการทหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.81 KB 146473
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 374.83 KB 146733
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 472.44 KB 146420
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.18 KB 146457
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 966.93 KB 146584
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.19 KB 146642
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.75 KB 146584
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 535 KB 146725
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 146682
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.9 KB 146600
การสำรองวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 258.24 KB 146440
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 146692
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.18 KB 146744
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 146639
หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.75 KB 146397
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 378.28 KB 146693
การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.43 KB 146508
การเลื่อนเงินเดือนขงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.83 KB 146447
การประเมินผลการปฏิบัติงานชองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 146369
การเลื่อนเงินดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 146355
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.03 KB 146429
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 843.74 KB 146570
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 421.65 KB 146412
การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งทายาทของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการจนต้องออกจากราชการ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 551.15 KB 146654
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 146598
ว19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 457.42 KB 146363
คู่มือแนวดำเนินการบริหารอัตรากำลังลูกจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.84 MB 146678
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตรากำลัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.91 KB 146738
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.18 MB 146715
ใบย้ายสถานศึกษา (กรณีออกจากโรงเรียนเพื่อศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.29 KB 146721
ใบย้ายเข้าสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 30.38 KB 146534
ใบขอลาออกจากสถานศึกษา (กรณีไม่ศึกษาต่อ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.03 KB 146499
แบบคำร้องขอใบรับรอง ปพ.7(ใบรับรองการเรียนและปพ.1) สำหรับนักเรียนที่กำลักศึกษาอยู่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.22 KB 146472
คำร้องขอสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน สำหรับผู้ปกครอง (กรณีสูญหาย หรือชำรุด ต้องการขอใบแสดงผลการเรียนใหม่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.98 KB 146398
คำร้องขอสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 สำหรับผู้ขอโดยตรง (กรณีสูญหาย หรือชำรุด ต้องการขอใบแสดงผลการเรียนใหม่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.03 KB 146550
อำนาจหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.53 KB 146505
การวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง 146694
โปรแกรมวิเคราะห์SDQ RAR Archive ขนาดไฟล์ 146.33 KB 146397