มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนสามเงาวิทยาคม เรื่อง ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน ปี2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.84 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนสามเงาวิทยาคม เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ปี2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.75 KB
Adobe Acrobat Document 042ประกาศโรงเรียนสามเงาวิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปี2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.1 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนสามเงาวิทยาคม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.57 KB