ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 17.2 KB 171268
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.93 MB 171270
แผนจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 7.52 KB 171269
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงงานทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 171273
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.18 MB 171268
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงงานกิจการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 171269
กลุ่มบริหารงบประมาณ และสินทรัพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 986.26 KB 171269
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.73 MB 171306
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.2 KB 171305
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.47 KB 171307
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.9 KB 171307
การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งทายาทของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการจนต้องออกจากราชการ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 551.15 KB 171305
แนวทางการส่งแบบคำขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ หลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ว 21/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 171304
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.15 KB 171306
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 171307
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.63 MB 171308
. การแก้ไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 865.59 KB 171305
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 843.74 KB 171306
การปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ตามมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 815.69 KB 171305
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.63 MB 171304
แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับคุณวุฒิในประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.73 KB 171306
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.73 KB 171305
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 171304
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเขารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 464.6 KB 171303
แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 289.97 KB 171307
แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 171317
แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการกาศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.73 MB 171306
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 171305
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.03 KB 171303
หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.72 KB 171305
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งอำนวยการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.1 KB 171305
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการรับดอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.93 KB 171305
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.89 KB 171304
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งอยู่ระหว่างรับราชการทหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.81 KB 171302
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 374.83 KB 171307
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 472.44 KB 171306
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.18 KB 171306
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 966.93 KB 171305
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.19 KB 171306
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.75 KB 171303
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 535 KB 171305
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 171306
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.9 KB 171304
การสำรองวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 258.24 KB 171305
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 171303
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.18 KB 171306
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 171304
หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.75 KB 171306
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 378.28 KB 171306
การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.43 KB 171308
การเลื่อนเงินเดือนขงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.83 KB 171305
การประเมินผลการปฏิบัติงานชองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 171299
การเลื่อนเงินดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 171300
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.03 KB 171301
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 843.74 KB 171300
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 421.65 KB 171298
การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งทายาทของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการจนต้องออกจากราชการ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 551.15 KB 171299
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 171299
ว19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 457.42 KB 171300
คู่มือแนวดำเนินการบริหารอัตรากำลังลูกจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.84 MB 171301
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตรากำลัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.91 KB 171299
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.18 MB 171303
ใบย้ายสถานศึกษา (กรณีออกจากโรงเรียนเพื่อศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.29 KB 171310
ใบย้ายเข้าสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 30.38 KB 171298
ใบขอลาออกจากสถานศึกษา (กรณีไม่ศึกษาต่อ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.03 KB 171299
แบบคำร้องขอใบรับรอง ปพ.7(ใบรับรองการเรียนและปพ.1) สำหรับนักเรียนที่กำลักศึกษาอยู่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.22 KB 171300
คำร้องขอสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน สำหรับผู้ปกครอง (กรณีสูญหาย หรือชำรุด ต้องการขอใบแสดงผลการเรียนใหม่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.98 KB 171299
คำร้องขอสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 สำหรับผู้ขอโดยตรง (กรณีสูญหาย หรือชำรุด ต้องการขอใบแสดงผลการเรียนใหม่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.03 KB 171297
อำนาจหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.53 KB 171299
การวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง 171306
โปรแกรมวิเคราะห์SDQ RAR Archive ขนาดไฟล์ 146.33 KB 171470